We are happy to see (all of) you

Gwich’in Nakhwanyàa’in  geenjit  shòh  ìidìlii.

Hän Nëkhwëtr’ënoh’ąy  häjit  shò  tr’ìnląy.

Northern Tutchone Dàyę  yésóots’enindhän,  dàkhwäts’enè’in  yū.

Southern Tutchone Dákwänī’į  yū  shä̀w  ghànīddhän.

Upper Tanana Nohts’eneh’įį  tsin’įį  choh  ts’eninṯẖän.

Tlingit Yak’ê  ixhwsatìní.

Kaska Dahgáts’enehtān  yéh  gutie.

Tagish Dahts’eneh’įh  sùkùsen.