Thank you

Gwich’in   Màhsi’ choo

Hän     Mä̀hsi’ cho

Kaska     Sógá sénlá’

Northern Tutchone     Másin cho  (or) Niyę sáw nîidhín

Southern Tutchone     Shä̀w níthän  (or)  Kwä̀nä̀schis

Tagish   Gùnèłchīsh

Tlingit     Gunałchîsh

Upper Tanana      Tsin’įį choh